U gebruikt een verouderde browser of browserversie, waardoor de webshop mogelijk niet optimaal wordt getoond. Voor een juiste werking, download de laatste versie van Google Chrome, Mozilla Firefox of Internet Explorer.

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

 • Laagste prijsgarantie plastic bakjes, direct van de producent.
 • Alle plastic bakjes magnetron- diepvries en vaatwasser bestendig.
 • Op werkdagen voor 13:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden.
 • Groot assortiment verpakkingen altijd op voorraad & BPA-vrij!
 • Verzendkosten vanaf € 6,95. Boven € 250 gratis verzending (NL)
 • Verzending naar België mogelijk v.a. € 8,95. Boven € 350 gratis verzending.
previous next
 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Packaging Store B.V.

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van Packaging Store B.V.

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van Packaging Store B.V. bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Laagste prijsgarantie

Artikel 13 - Nakoming en extra garantie

Artikel 14 - Levering en uitvoering

Artikel 15 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 16 - Betaling

Artikel 17 - Klachtenregeling

Artikel 18 - Geschillen

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Slotbepaling

 

 

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Packaging Store B.V. worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Packaging Store B.V.;
  2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  3. Klant:de afnemer van de producten van de webwinkel van www.pack-store.nl en/of www.culidish.nl
  4. Dag: kalenderdag;
  5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
  6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
  7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Klant of Packaging Store B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Packaging Store B.V. en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
  11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en Packaging Store B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

  

Artikel 2 - Identiteit van Packaging Store B.V.

 

Packaging Store B.V.

Handelend onder de namen www.pack-store.nl en www.culidish.nl

 

Vestigings- & bezoekadres:

Landweerstraat Zuid 158

5349 AK Oss

 

Postadres:

Postbus 370

5340 AJ Oss

 

Telefoonnummer: 0413 31 2111

Bereikbaarheid: Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00

E-mailadres: info@pack-store.nl en info@culidish.nl

KvK-nummer: 61760536

Btw-identificatienummer: NL854476581B01

  

Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Packaging Store B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Packaging Store B.V. en Klant.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Packaging Store B.V. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Packaging Store B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Packaging Store B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Packaging Store B.V. niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Packaging Store B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Packaging Store B.V. is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Packaging Store B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Packaging Store B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. Packaging Store B.V. kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Packaging Store B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. Packaging Store B.V. zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   1. het bezoekadres van de vestiging van Packaging Store B.V. waar de Klant met klachten terecht kan;
   2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
   5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
   6. indien de Klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

  1. De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Packaging Store B.V. mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   1. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Packaging Store B.V. mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  

Artikel 7 - Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

  1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken die nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan producten te retourneren, waarvan bij ontvangst van de geretourneerde zending blijkt dat de plastic verpakking in de doos is geopend. Alle verpakkingen van Packaging Store B.V. zijn geproduceerd onder strenge voedselveiligheidsnormen. Een doos met verpakkingen, waarvan de plastic omverpakking is geopend is derhalve voor Packaging Store B.V. een onverkoopbaar artikel.
  2. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Packaging Store B.V. hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

  

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan

  1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Packaging Store B.V.
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug aan Packaging Store B.V.
  3. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Packaging Store B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
  5. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Packaging Store B.V. aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
  6. De Klant heeft geen recht op vergoeding van de extra kosten welke in rekening zijn gebracht bij betaling via bepaalde betaalmethoden, zoals de extra kosten voor een Credit Card betaling.
  7. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van Packaging Store B.V. bij herroeping

  1. Als Packaging Store B.V. de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  2. Packaging Store B.V. vergoedt alle betalingen van de Klant, exclusief eventuele leveringskosten door Packaging Store B.V. in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt.
  3. Packaging Store B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt.
  4. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Packaging Store B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

  1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
  3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
   1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  5. Producten die een beperkte houdbaarheid hebben;
  6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (voedselveiligheid) niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling (plastic verpakking in de doos) na levering is verbroken;
  7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Artikel 11 - De prijs
  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
  3. Per artikel worden in onze webshops de prijzen weergegeven als een prijs ‘p/eenheid’ (per eenheid) en een prijs ‘p/stuk’ (per stuk). De prijs per eenheid is hierbij de leidende en geldende prijs en betreft de prijs per doos (eenheid), welke tevens onze minimale afname hoeveelheid is. De prijs per stuk geldt slechts als indicatieve weergave van de stuksprijs en kan onderhevig zijn aan afrondingsverschillen. Derhalve kunnen aan de weergave van de prijs ‘p/stuk’ geen rechten ontleend worden.

  

Artikel 12 - Laagste prijsgarantie

Packaging Store B.V. garandeert haar klanten, via Pack-Store.nl, altijd de laagste online prijzen voor plastic bakjes.

Vindt u een goedkopere prijs op een andere webshop in Nederland, dan levert Pack-Store.nl de plastic bakjes tegen dezelfde prijs als de concurrerende webshop minus 10%. Daarbij geven we u dan ook nog eens een kortingscode van 10% op uw eerstvolgende aankoop op Pack-Store.nl.

 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op onze laagste prijsgarantie: 

  1. De laagste prijsgarantie heeft alleen betrekking op onze plastic bakjes. Andere artikelen in onze webshop Pack-Store.nl zijn uitgesloten van deze actie.
  2. De laagste prijsgarantie geldt voor concurrerende webshops in Nederland. Prijzen van offline aanbieders (niet via webshops) en aanbieders buiten Nederland zijn niet geldig voor deze actie.
  3. Het elders aangetroffen plastic bakje dient met betrekking tot vorm, afmetingen en inhoudsmaat identiek te zijn aan het door Pack-Store.nl aangeboden plastic bakje.
  4. De lagere verkoopprijs van een concurrerende webshop moet door Pack-Store.nl direct controleerbaar zijn door middel van een verwijzing naar de concurrerende webshop waar de lagere prijs op dat moment zichtbaar is of via een schriftelijke bevestiging van de concurrerende webshop.
  5. Het plastic bakje op de concurrerende webshop moet duidelijk geprijsd zijn.
  6. Het prijsverschil moet aanwezig zijn op het moment dat de klant een beroep doet op onze laagste prijsgarantie.
  7. De laagste prijsgarantie is geldig tot 14 dagen na aankoop op Pack-Store.nl.
  8. Uitgesloten van de laagste prijsgarantie zijn aanbiedingen van (opheffings)uitverkopen, faillissementsverkoop, groothandelsverkoop, afwijkende leveringsvoorwaarden, beschadigde producten, etc.
  9. In het geval dat de klant een aankoop met de laagste prijsgarantie volgens onze geldende algemene voorwaarden retourneert, wordt het bedrag teruggestort dat de klant daadwerkelijk voor de aankoop (inclusief laagste prijsgarantie) heeft betaald.  
  10. Packaging Store B.V. behoudt zich het recht voor om alvorens de laagste prijsgarantie toe te kennen, te besluiten een proefaankoop te doen bij de concurrerende webshop die de plastic bakjes tegen een lagere verkoopprijs aanbiedt.
  11. Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen is Packaging Store B.V. gerechtigd de aanspraak door de klant op onze laagste prijsgarantie af te wijzen.

 

Artikel 13 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

  1. Packaging Store B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Packaging Store B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door Packaging Store B.V., diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover Packaging Store B.V. kan doen gelden indien Packaging Store B.V. is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Packaging Store B.V., diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 14 - Levering en uitvoering

  1. Packaging Store B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Packaging Store B.V. kenbaar heeft gemaakt.
  3. Packaging Store B.V. hanteert de volgende levertijd: Op werkdagen voor 13:00 uur besteld, de volgende dag geleverd. Deze regel is geldig op het standaard assortiment in de webshop. Uiteraard doen wij ons best deze regel altijd te hanteren. Helaas zijn er factoren die een levering kunnen vertragen waar wij geen invloed op hebben. Mocht de bestelling onverhoopt later geleverd worden, dan wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
  4. Producten die in de categroie ''Aanbiedingen'' worden weergegeven hebben een levertijd van 2-3 werkdagen. 
  5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Packaging Store B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  6. Na ontbinding conform het vorige lid zal Packaging Store B.V. het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Packaging Store B.V. tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Packaging Store B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 15 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

  1. De Klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De Klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De Klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode.

 

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 

Duur:

5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 16 - Betaling

  1. De door de Klant verschuldigde bedragen kunnen enkel voldaan worden via de op www.pack-store.nl en www.culidish.nl aangeboden elektronische betaalmethoden. De mogelijkheid tot contante (cash) betaling is te allen tijde uitgesloten. Packaging Store B.V. behoud zich het recht voor om voor bepaalde betaalmethoden extra kosten aan Klant in rekening te brengen.  
  2. Achteraf betalen via Billink

U kunt bij Pack-store.nl nu ook veilig achteraf betalen via Billink. Dit geldt voor particulieren en bedrijven. Billink voert voor Pack-store.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Kiest u voor achteraf betalen dan ontvangt u een factuur van Billink en dus niet direct van Pack-store.nl. U ontvangt per e-mail bij achteraf betalen een digitale factuur van uw gekochte producten die binnen 14 dagen betaalt dient te worden.

Ter goedkeuring van uw verzoek om achteraf te betalen via Billink wordt er een gegevenscontrole uitgevoerd. Het kan voorkomen dat deze gegevens negatief zijn waardoor u op dat moment niet achteraf kunt betalen.

Bestaande en nieuwe zakelijke klanten met een geldig KVK-nummer kunnen tot €2.500,00 online op rekening bestellen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten kunt u hieronder bekijken. Bestaande en nieuwe Particuliere klanten kunnen tot €750,00 online op rekening bestellen. De kosten hiervoor zijn gelijk aan de kosten die voor zakelijke klanten berekend worden.

Aankoopbedrag                    Kosten

€ 00,00 - € 50,00                    € 0,75

€ 50,01 - € 100,00                  € 1,25

€ 100,01 - € 150,00                € 3,95

€ 150,01 - € 200,00                € 4,95

€ 200,01 - € 250,00                € 6,25

€ 250,01 - € 350,00                € 7,95

€ 350,01 - € 500,00                € 10,50

€ 500,01 - € 750,00                € 15,25

€ 750,01 - € 1000,00              € 22,50

€ 1000,01 - € 1250,00            € 29,95

€ 1250,01 - € 1500,00            € 36,95

€ 1500,01 - € 1750,00            € 44,95

€ 1750,01 - € 2000,00            € 51,95

€ 2000,01 - € 2250,00            € 59,95

€ 2250,01 - € 2500,00            € 66,95

“Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de

klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan

een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”

                       3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Packaging Store B.V. te melden.

 

 

Artikel 17 - Klachtenregeling

  1. Packaging Store B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Packaging Store B.V..
  3. Bij Packaging Store B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Packaging Store B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  

Artikel 18 - Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen Packaging Store B.V. en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 20 -Slotbepaling

Packaging Store B.V. kan wijzigingen in haar voorwaarden aanbrengen. De geldende voorwaarden zijn opvraagbaar via sales@pack-store.nl en beschikbaar via Pack-Store.nl.

 

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-          Aan:              

Packaging Store B.V.

Postbus 370, 5340 AJ Oss

 klantenservice@pack-store.nl

 

-          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroept/herroepen*

 

 

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-          [Naam Klanten(en)]

 

-          [Adres Klant(en)]

 

-          [Handtekening Klant(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

 

 

 

 

 

Culidish maaltijdverpakking lekker

spuitgietverpakkingen

Culidish

Hulp nodig?
© Pack Store 2020 - Webdesign en CMS door Mulberries Agency